Stegozaury
Data Temat
2011-03-22 19:31 Kolce u kentrozaura
2011-03-15 13:44 Emauzaur
2011-03-05 09:16 Kraterozaur
2011-03-05 09:01 Monkonozaur
2011-03-05 08:06 Jingszanozaur
2011-03-05 07:56 D┐jangd┐unozaur
2011-03-05 07:25 Regnozaur
2011-02-13 08:50 Parantodon
2011-02-04 17:43 Lorikatozaur
2010-03-31 14:57 Hesperozaur
2010-03-28 09:02 Czungkingozaur
2010-03-28 04:52 Czialingozaur
2010-03-26 09:00 Leksowizaur
2010-03-26 04:33 Tuodziangozaur
2010-03-21 17:52 Dacentrur
2010-03-12 06:05 Miragaia
2010-03-11 17:08 Huajangozaur
2010-03-06 07:27 Wuerhozaur
2010-02-26 17:45 Gigantspinozaur
2010-02-26 11:52 Ulubione stegozaury
2009-08-14 16:22 Kentrozaur
2009-04-26 06:28 Stegozaur